Autodesk Fusion CAM – Glodanje

Ovladajte 2D, 2.5D i 3D glodanjem u Autodesk Fusionu

Opis tečaja

Tečaj Autodesk Fusion CAM – Glodanje je namijenjen svima koji žele ovladati 2D, 2.5D i 3D glodanjem uz pomoć CAM alata (Computer Aided Manufacturng – računalnom potpomognuta proizvodnja) koji su integrirani u Autodesk Fusion. Tečaj pokriva strojnu obradu glodanjem, na obradnim centrima koji podržavaju obradu s tri osi. To mogu biti strojevi koji podržavaju samo gibanje u ravnini (2D), indeksirano 3D gibanje (2.5D) ili simultano gibanje u sve tri osi (3D).

Tečaj se bavi osnovama CAD/CAM procesa u proizvodnji, a polaznici će naučiti kako učitati CAD model, definirati osnovne parametre stezanja (poput koordinatnog sustava i polaznog sirovca), definiranje alata i režima obrade, odabir strategija i parametara obrade, označavanje geometrije za obradu, provjeru putanje alata simulacijom i postupak generiranja koda za stroj.

Osnovni preduvjeti za pohađanje ovog tečaja su poznavanje rada u operativnom sustavu Windows (rad s datotekama – otvaranje i spremanje datoteka, navigacija po diskovima i mapama) te poznavanje osnovnih računalnih pojmova, a poželjno bi bilo i poznavanje osnova rada u Autodesk Fusion programskom paketu.

Svaki polaznik tečaja treba imati otvoren besplatan Autodesk korisnički račun. Upute za otvaranje korisničkog računa polaznici dobivaju prilikom prijave za tečaj.

Što ćete naučiti

 • Kako koristiti alate u Autodesk Fusionu
 • Kako izgleda sučelje Autodesk Fusion CAM-a
 • Kako upravljati datotekama i učitati postojeći CAD model u Autodesk Fusion
 • Kako definirati stezanje i potrebne parametre
 • Kako se definiraju alati i režimi obrade
 • Kako odabrati strategiju i definirati parametre obrade
 • Kako izgledaju strategije 2.5D obrade
 • Kako izgledaju strategije 3D obrade
 • Kako napraviti simulaciju i verificirati definiranu obradu
 • Kako generirati kod za CNC stroj

Sadržaj tečaja ukratko

 • Upoznavanje s osnovnim pojmovima (CAD, CAM, CNC, HSM)
 • Osnovna podjela strojne obrade i različite izvedbe strojeva
 • Kako izgleda CAD/CAM proces i koje su faze
 • Upoznavanje s radnom okolinom i sučeljem Autodesk Fusion CAM-a
 • Uvoz CAD modela u radnu okolinu
 • Definiranje stezanja: radne točke, koordinatnog sustava i polaznog sirovca
 • Definiranje različitih vrsta alata: glodala, svrdla zabušivači, ureznici…
 • Pregled i prolazak strategija 2.5D strojne obrade
 • Bušenje i izrada provrta
 • Konturna obrada
 • Izrada džepova
 • Zaravnavanje
 • 2D Adaptive Clearing (adaptivno čišćenje)
 • Postupak post procesa i generiranja koda za stroj
 • Vježbe strategija 2.5D obrade na primjerima
 • Pregled i prolazak strategija 3D strojne obrade
 • Paralelna strategija
 • 3D konturna stratetgija
 • Horizontalna strategija
 • Strategija precizne fine obrade poput olovke (Pencil)
 • Strategija konstantnog razmaka između prolaza (Scallop)
 • Spiralna strategija obrade
 • Prilagođeni oblik spiralne strategije obrade (Morphed spiral)
 • Radijalna strategije obrade (Radial)
 • 3D izrada džepova
 • 3D Adaptive Clearing (adaptivno čišćenje)
 • Simulacija putanje alata i obrade za verifikaciju
 • Generiranje koda za CNC stroj na temelju odabranog post procesora iz dostupne baze
}

Trajanje:

24 sata

Razina:

Početna

Cijena:

450 EUR

Sve cijene su izražene bez PDV-a.

Odaberite termin koji vam odgovara


Vrijeme Opis
17.6.2024. - 21.6.2024.
16:00 - 20:00
Autodesk Fusion CAM - Glodanje (online)